با ساخت نظرسنجی ویژه می توانید پاسخ نظرسنجی را از ما دریافت کنید.

تعداد سوال و شرکت کننده مد نظر خودر را انتخاب و سپس قیمت ها را مقایسه کنید.

تعداد شرکت کننده:
حداقل تعداد شرکت کننده ۱۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ می‌باشد.
 
 
تعدادسوال:
حداقل تعداد سوال ۱ و حداکثر ۱۰ می‌باشد.
قیمت:
100,000 تومان